Poskytované sociální služby

Denní stacionář – § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Denní stacionář je zcela bezbariérové zařízení. Sociální služby jsou zajišťovány v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hod. (mimo prázdnin, státních svátků, sanitárních dnů, apod.)

Jejím statutárním zástupcem je ředitelka, jmenovaná Radou Města Semily.

Kapacita denního stacionáře je 15 uživatelů.

\

Cíl služby

maximální osobnostní rozvoj dítěte
pohyb ve společnost
navštěvovat optimální školská zařízení.

\

Naše zásady

individualita
respektování potřeb
nestrannost
flexibilita

\

Pro koho?

          Sociální služba je určena dětem          ve věku 1 – 7 let.

Cílová skupina

  Sociální služba je určena dětem ve věku 1 – 7 let.

  • s chronickým duševním onemocněním

  Služba je poskytována dětem s poruchou autistického spektra, které se přizpůsobí dětskému kolektivu a režimu v denním stacionáři.

  • s chronickým onemocněním
  • s jiným zdravotním postižením
  • s kombinovaným postižením
  • s mentálním postižením
  • s tělesným postižením
  • se sluchovým postižením
  • se zdravotním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi

  Služba je poskytována dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a z kulturně odlišného prostředí.

  Děti jsou přijímány na základě sociálního šetření, na doporučení praktického lékaře pro děti a dorost, psychologa nebo jiného specialisty.

  Služba není určena

  • nevidomým dětem (nejsme schopni zajistit péči)

  Všechny režimové momenty jsou přizpůsobeny věku a individuálním potřebám uživatelů.

  Nabízené činnosti

  Mezi  základní činnosti patří: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí.

  Náplň a rozsah služeb je poskytován minimálně v rozsahu stanoveném v zákoně o sociálních službách č.108/2006 Sb., a navazujících prováděcích předpisech. Služba je přizpůsobena požadavkům uživatelů a jejich potřebám.

  Vytváříme Individuální plány, které jsou zaměřeny na socializaci, celkový rozvoj osobnosti, rozvoj samostatnosti, zdravého sebevědomí, sebejistoty a tvořivosti v přirozeném prostředí mezi svými vrstevníky, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.

  Mezi fakultativní činnosti řadíme: návštěvy výstav a divadelních představení, výlety do přírody, návštěvy bazénu, canisterapii, aj.

  Jednání se zájemcem o službu

  Kde o nás můžete najít informace: webové stránky, info leták, informační přenosný baner, informační přenosný panel, katalog sociálních služeb, kabelová televize, zpráva o činnosti a hospodaření za kalendářní rok, Semilské noviny, regionální tisk, MěÚ Semily – odbor sociálních věcí, lékaři – pediatři, RHB lékaři, SPC, PP

  ZPŮSOB JEDNÁNÍ: První jednání může probíhat telefonicky, další již osobní setkání.

  První jednání – seznámení se službami denního stacionáře, druhé jednání – předání dokumentace, sociální šetření zájemce, třetí jednání – seznámení s návrhem Smlouvy, čtvrté jednání – podepsání Smlouvy (počet jednání indivudálně přizpůsobíme).

  Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby

  Zájemce o sociální službu je seznámen s návrhem Smlouvy a s úhradníkem za poskytování sociálních služeb (návrh si odnáší domů k pročtení). Při dalším setkání zájemce přinese návrh Smlouvy, pokud s ním souhlasí, dojde k podpisu. Jestliže má nějaké připomínky ke Smlouvě, dojde k upravení tak, aby Smlouva vyhovovala oběma stranám, a dochází k podpisu Smlouvy.

  Úhrada za poskytování sociální služby

  Výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denním stacionáři činí 100 Kč za hodinu dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů dle §46 zákona č. 108/2006 Sb.

  Stížnosti  

  Každý uživatel (zákonný zástupce) má možnost podat stížnost na způsob a kvalitu poskytované sociální služby. Stížnosti se mohou podávat ústně, písemně, anonymně, elektronicky a to přímo v zařízení (např. do schránky Náměty, stížnosti, připomínky, pochvaly, ústně pracovnici či ředitelce, …) vedoucímu odboru sociálních věcí v Semilech, zřizovateli organizace – Město Semily, KÚ Libereckého kraje, na Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo dalším nezávislým orgánům (Ombudsman, Český helsinský výbor, …)

  Důvody ukončení poskytování sociální služby

  Uživatel může Smlouvu vypovědět s udáním i bez udání důvodu. Výpověď může být okamžitá či s výpovědní lhůtou.

  Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

  • nezaplacení úhrady – po ústním a poté písemném upozornění výpověď po 3 měsících neplacení
  • jestli-že uživatel (zákonný zástupce) po ústním a poté písemném napomenutí poruší povinnosti, které vyplývají z Organizačního řádu a Organizace dne – okamžitá výpověď
  • organizace není schopna zajistit kvalitní sociální služby z důvodu změny zdravotního stavu uživatele – již nespadá do cílové skupiny – okamžitá výpověď
  • jestliže pominuly důvody, pro které byla sociální služba sjednána nebo není sociální služba uživatelem využívána po delší dobu než 3 měsíce bez udání důvodů – okamžitá výpověď

  Prostředí, ve kterém je služba poskytována

  Dětské centrum je v pronájmu v budově MŠ Na Olešce Semily. Je bezbariérové zařízení, které se nachází v přízemních prostorách. DC má k dispozici jednu velkou hernu, která jde přepažit na dva menší prostory. Herna je vybavena novým barevným nábytkem, velkým množstvím hraček a různými kompenzačními pomůckami. V další části se nachází ložnice, místnost pro individuální péči, která se využívá i k účelům relaxace, odpočinku, šatna pro děti a kuchyňka.  Děti mají k dispozici nové sociální zařízení (umývárnu, sprchový kout a toalety).

  Součástí dětského centra je rehabilitační ambulance, která je tvořena 1 x cvičebnou, 1 x místností pro vodoléčbu, 1x místností pro inhalace a místnost pro laser terapii.

  Celoročně využíváme velkou prostornou zahradu s pískovištěm, průlezkami, houpačkami a dřevěným altánem pro odpočinek. V letních měsících děti využívají venkovní sprchu.

  Územní působnost sociální služby

  Uživatele přijímáme ze Semil a okolí. Pokud uživatel (zákonný zástupce) chce dojíždět do zařízení z větší vzdálenosti, je to jeho volba.

   Židle Aris

  Kartičky režimu dne