Personální zajištění

Ivana Pavlatová
ředitelka

Mgr. Romana Lásková
pedagog, sociální pracovník

Kateřina Seifertová
pracovník v sociálních službách

Romana Kopalová
pracovník v sociálních službách

Jitka Rychnovská
pracovník v sociálních službách, zdravotní sestra

Petra Havrdová, dis.
pracovník v sociálních službách, zdravotní sestra

Blanka Štyrandová
fyzioterapeut

Šárka Pleskotová
uklizečka, pradlena

Na zajištění provozu denního stacionáře se podílí úsek sociální, zdravotní, pedagogický a pomocný. Jednotlivý zaměstnanci těchto úseků jsou přímo podřízeni ředitelce.

  • Pracovnice v sociálních službách zajišťují komplexní základní výchovnou nepedagogickou činnost, spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity. Provádí aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, zájmů a tvořivých schopností formou výtvarné, pracovní, hudební a pohybové výchovy. Zvýšenou péči věnují uživatelům v době adaptace, výchovně působí na rodiče s cílem navázat dobré vztahy pro spolupráci. Zajišťují dohled při pobytu venku (procházky do přírody, pobyt na zahradě). Sestavují individuální plány rozvoje osobnosti uživatele, zajišťují komplexní přímou obslužnou péči. Podílí se na zpracování standardů, směrnic a metodik. Jsou klíčovými pracovníky.

  • Sociální pracovnice komunikuje se zájemcem o službu a podává veškeré informace o poskytované službě, sepisuje smlouvy, sestavuje individuální plány rozvoje osobnosti uživatele, zajišťuje komplexní přímou obslužnou péči. Pomáhá při řešení nejrůznějších problémů, krizových situací. Spolupracuje s rodinou každého dítěte podle potřeby a s dalšími odborníky a pracovníky odboru sociálních věcí. Podílí se na zpracování standardů, směrnic a metodik. Je klíčovým pracovníkem. Poskytuje základní sociální poradenství.

  • Pedagog provádí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zaměřené na vytváření a rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků, včetně rozvíjení zájmové činnosti s využitím pedagogických metod a individuální speciálně pedagogickou péči.

  • Zdravotničtí pracovníci zajišťují zdravotní péči o uživatele: inhalace, facilitační metodu – míčkování, laserovou terapii, provádí ranní filtr u uživatelů, dohlíží na osobní hygienu, rozdělují stravu a kontrolují pitný režim, asistují při lékařských prohlídkách, vypisují doklady pro zdravotní pojišťovny. Sestavují individuální plány uživatele. Podílí se na zpracovávání standardů, směrnic a metodik. Zdravotní výkony vypisuje dětský lékař, který dochází do dětského centra 1x  týdně.

Zdravotní výkony doporučují dětský lékař, nebo jiní odborní lékaři.

  • Fyzioterapeutka zajišťuje v dopoledních hodinách individuální a skupinové cvičení uživatelů stacionáře, v odpoledních hodinách provádí ambulantní cvičení pro děti ze Semil a okolí. Fyzioterapeutické postupy provádí na základě doporučení rehabilitačního lékaře, který pravidelně dochází do dětského centra. Podílí se na zpracovávání individuálních plánů uživatele a na zpracování standardů, směrnic a metodik.

  • Pomocný personál – uklízečka, pradlena zajišťuje úklid denního stacionáře včetně mytí nádobí na malé kuchyňce, praní, mandlování, žehlení a spravování prádla.

Pracovnice v sociálních službách a zdravotní sestry se denně aktivně podílejí na zajištění sociálních služeb v denním stacionáři na základě aktuální potřeby.

Zdravotní péči zajišťujeme prostřednictvím zdravotních sester a fyzioterapeuta, kteří provádějí zdravotní výkony na doporučení dětského a rehabilitačního lékaře a jiných odborníků. S pojišťovnami VZP, VZP a.s., ZPMV, OZP, ČPZP, VoZP, ZP Škoda máme uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě ambulantní zdravotní péče.