logo
Šnek

V denním stacionáři poskytujeme:

Denní stacionář

§ 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách


Popis realizace poskytované služby

Denní stacionář je zcela bezbariérové zařízení. Sociální služby jsou zajišťovány v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hod. (mimo prázdnin, státních svátků, sanitárních dnů, apod.) 

Jejím statutárním zástupcem je ředitelka, jmenovaná Radou Města Semily.


1)  Cílem služby je: maximální osobnostní rozvoj dítěte, pohyb ve společnosti, navštěvovat optimální školská zařízení.

Dodržujeme tyto zásady: individualitu, respektování potřeb, nestrannost, flexibilitu. 

Cílová skupina

Sociální služba je určena předškolním dětem ve věku 1 - 6 let (při odkladu školní docházky max. do 7 let věku).

 


 

Služba není určena

 

Posláním denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu dětem se zdravotním postižením a dětem se specifickými potřebami tak, aby se mohly osobnostně maximálně rozvíjet, aby se pohybovaly ve společnosti stejně jako ostatní děti, a aby mohly navštěvovat, pro ně, optimální školská zařízení.

 
2)  Nabízené činnosti

Mezi  základní činnosti patří: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí.

Náplň a rozsah služeb je poskytován minimálně v rozsahu stanoveném v zákoně o sociálních službách č.108/2006 Sb., a navazujících prováděcích předpisech. Služba je přizpůsobena požadavkům uživatelů a jejich potřebám.

Vytváříme Individuální plány, které jsou zaměřeny na socializaci, celkový rozvoj osobnosti, rozvoj samostatnosti, zdravého sebevědomí, sebejistoty a tvořivosti v přirozeném mezi svými vrstevníky, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.

Mezi fakultativní činnosti řadíme: návštěvy výstav a divadelních představení, výlety do přírody, zimní a letní týdenní pobyty, plavecký kurz, canisterapii, návštěvy solné jeskyně, aj.

3) Jednání se zájemcem o službu

 Získání  informací: info leták, informační panel, Katalog sociálních služeb, webové stránky – www.dcsemily.cz, web. stránky MPSV – sociální práce a sociální věci – registr poskytovatelů sociálních služeb, web. stránky Města Semily. Informace podávají pediatři, poradenská zařízení (raná péče Liberec, SPC v Libereckém kraji, PPP Semily aj.)

ZPŮSOB JEDNÁNÍ: První jednání může probíhat telefonicky, další již osobní setkání.

První jednání - seznámení se službami denního stacionáře, druhé jednání - předání dokumentace, sociální šetření zájemce, třetí jednání - seznámení s návrhem Smlouvy, čtvrté jednání – podepsání Smlouvy (jednání může být i více).

4) Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby

Při třetím jednání je zájemce o sociální službu seznámen s návrhem Smlouvy a s úhradníkem za poskytování sociálních služeb (návrh si odnáší domů k pročtení).Při dalším setkání zájemce přinese návrh Smlouvy, pokud s ním souhlasí, dojde k podpisu. Jestliže má nějaké připomínky ke Smlouvě, dojde k upravení, aby Smlouva vyhovovala oběma stranám, a dochází k podpisu Smlouvy.

5) Úhrada za poskytování sociální služby

Uživatel (zákonný zástupce) zaplatí za 1 hodinu poskytované sociální služby v denním stacionáři 50,- Kč. 

6) Stížnosti  

Každý uživatel /zákonný zástupce/ má možnost podat stížnost na způsob a kvalitu poskytované sociální služby. Stížnosti se mohou podávat ústně, písemně, anonymně, elektronicky a to, ředitelce organizace nebo nadřízeným orgánům: vedoucímu odboru sociálních věcí v Semilech, zřizovateli organizace – Město Semily, na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

7) Důvody ukončení poskytování sociální služby

Uživatel může Smlouvu vypovědět s udáním i bez udání důvodu.

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

8) Prostředí, ve kterém je služba poskytována

Denní stacionář je v pronájmu v budově MŠ Na Olešce Semily. Je bezbariérové zařízení, které se nachází v přízemních prostorách. Stacionář má k dispozici jednu velkou hernu, která jde přepažit na dva menší prostory. Herna je vybavena novým barevným nábytkem, velkým množstvím hraček a různými kompenzačními pomůckami. V další části se nachází ložnice, místnost pro individuální péči, která se využívá i k účelům relaxace, odpočinku, šatna pro děti.  Děti mají k dispozici nové sociální zařízení (umývárnu, sprchový kout a toalety). 

Součástí stacionáře je rehabilitační ambulance, která je tvořena 1 x cvičebnou, 1 x místností pro vodoléčbu, 1x místností pro inhalace a místnost pro laser terapii.

Celoročně využíváme velkou prostornou zahradu s pískovištěm, průlezkami, houpačkami a dřevěným altánem pro odpočinek. V letních měsících děti využívají venkovní sprchu.

9) Územní působnost sociální služby

Denní stacionář mohou navštěvovat děti ze Semil a okolí. Oblast působnosti obce III typu.Aktualizace dne 10.09. 2019       Ivana Pavlatová

                                              ředitelka Dětského centra Semily, p.o.

flower

Zdravě, hravě ...